Fakta: Avlernes tilgodehavender vedr. erstatning m.v. for 2020-produktionen

 

  1. Erstatning for destruerede dyr på smittede farme og farme i 7,8 km zonerne.

Lovhjemmel findes i Bekendtgørelse nr. 1323 af 26. november 201/11 2015 om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Fødevarestyrelsen havde 9. oktober 2020 fastlagt og offentliggjort beregningsmodel og værdier (for både tabte skind og driftstabet), og grundlaget for udbetaling var således klar, så snart data fra afsluttede aflivninger kom ind til styrelsen fra de enkelte farme.

Avlere kunne allerede straks i oktober vælge mellem fuld udbetaling her og nu, eller et mindre aconto beløb her og nu tillagt en senere efterregulering på grundlag af markedspriser i 2021.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke udbetalt en krone.

 

  1. Betaling for arbejdet med aflivning og rengøring/desinfektion af smittede farme.

Den 20. oktober2020 havde Fødevarestyrelsen fastlagt og offentliggjort et standardiseret aftalegrundlag for betaling til avlere vedr. aflivning og rengøring/desinfektion af smittede farme. Begge opgaver var avlere i meget stort omfang ”ansat” til at løse for styrelsen som en helt almindelig entrepriseopgave.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke udbetalt en krone (det skal dog bemærkes, at et stort antal aftaler først forfalder til betaling efter afslutning af rengøringsopgaven primo 2021).

 

  1. Betaling af timeløn og meromkostninger vedr. aflivning af ikke-smittede besætninger i zoner.

Medio oktober 2020 påbegyndte Fødevarestyrelsen i stort omfang ”ansættelse” af avlere til at forestå aflivningsopgaven på ikke-smittede besætninger i 7,8 km zonerne. Opgaven honoreres med timebetaling samt dækning af direkte henførbare udgifter (f.eks. leje af materiel) som en helt almindelig entrepriseopgave.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke udbetalt en krone.

 

 

  1. Betaling af tempobonus.

Umiddelbart efter 4. november 2020 indførte regeringen en tempobonus for at fremme avlernes arbejde med aflivningerne.

Det fulde hjemmelsgrundlag for tempobonus blev vedtaget af Folketinget den 21. december, da det åbenbart ikke var til stede ved ordningens indførelse primo november. Regeringen mente allerede i november, at tempobonus skulle særskilt EU-notificeres, og dette skete også medio november.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke udbetalt en krone.

 

  1. Erstatning for driftstabet på farme uden for zonerne.

Den 4. november 2020 beordrede regeringen alle minkbesætninger – også udenfor zonerne – aflivet. Dog således at besætninger uden for zonerne kunne pelses og sælges på normal vis (i stedet for destruktion).

Farme uden for zoner skal således som hovedregel ikke have erstattet tabte skind, men kun driftstabet. Beregningsgrundlaget for dette var fastlagt og offentliggjort af Fødevarestyrelsen allerede 9. oktober, jf. 1) ovenfor.

Det viste sig som bekendt, at kravet om aflivning uden for zonerne var ulovligt, og lovhjemmel blev derfor vedtaget af Folketinget den 21. december.

Selv om beregningsgrundlaget har været klar siden 9. oktober, har Fødevarestyrelsen endnu ikke udbetalt en krone.

 

***

Foruden avlernes ”gamle” tilgodehavender for 2020-produktionen kommer:

  1. Erstatning for permanent lukning af erhvervet.

Den 4. november beordrede regeringen en de facto permanent lukning af hele erhvervet. Den 16. november er der indgået en politisk aftale (med regeringens parlamentariske grundlag) om, at erhvervet i den sammenhæng skal erstattes fuldt og helt som ved ekspropriation. Den 21. december vedtog Folketinget det nødvendige hjemmelsgrundlag.

Det er denne langsigtede erstatning til minkavlerne og følgeindustrien - den deciderede ekspropriation - som regeringen og de politiske partier p.t. forhandler om. Modellen for denne erstatning skal efter regeringens opfattelse også anerkendes af EU-kommissionen.