Aflivningsstrategi fortsættes uændret, men tempoet øges væsentligt

Danske Minkavlere har de seneste dage haft møder med Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og fødevareminister Mogens Jensen. Møderne har været fokuseret omkring dels rimeligheden og fremdriften i den aktuelle aflivningsstrategi, og dels perspektiverne for 2021 og videre frem.

Danske Minkavleres indspil til justeringer af strategien er modtaget positivt, og veterinære- og sundhedsfaglige vurderinger har også på lange stræk været positive. Men der er fortsat stor bekymring for reservoirer af virus og den generelle smittespredning i samfundet, og i det lys har regeringen og myndighederne besluttet, at den aktuelle strategi med nedslagning fastholdes. Samtidig øges fremdriften i nedslagningen mest muligt.

Aflivningen har strakt sig over al for lang tid, og den har været præget af kaos fra myndighedernes side. Hen over weekenden har billeder af døde mink smidt på jorden og overfyldte containere fyldt i medierne. Kapaciteten til bortskaffelse har været alt for lille. Der skal være en myndighedsperson til stede, når avleren afliver. Det har myndighederne ikke være gearet til. Der er for eksempel blevet holdt weekend, det har ikke været muligt at få myndighedspersoner til at møde op om morgenen, og avlere har måttet vente i dagevis på overhovedet at få tildelt en myndighedsperson. Papirarbejdet er ikke ordentligt forberedt, og koordinationen i feltarbejdet opleves som meget mangelfuld. Det har vakt anstød hos minkavlerne og selvfølgelig hos alle de medborgere, der ser og hører avlernes grænseoverskridende oplevelser.

Samtidig har pelsdyravlerne udenfor zonerne fremskyndet den almindelige pelsning for også her at nedsætte biomassen. Antallet af mink vil derfor været voldsomt reduceret indenfor de kommende uger.

Det er afgørende for minkavlernes fremtid, at der er avlsdyr til den fortsatte produktion, og svar på afgørende vigtige spørgsmål om perspektiverne for 2021. Danske Minkavlere forventer derfor, at regeringen på den aktuelle baggrund vil sikre en særdeles tæt dialog med erhvervet om den fælles langsigtede strategi og praktik for videreførelse af dansk minkproduktion som en stærk erhvervsmæssig kompetenceklynge også i fremtiden.