WelFur

WelFur er et system til at måle og dokumentere dyrenes velfærd, og det er baseret på mere end 30 års forskning.

Har alle mink adgang til en redekasse? Får de den rette mængde foder? Og har de læ og skygge i deres indhusning? Det er bare nogle af de spørgsmål, som de danske minkavlere skal kunne nikke ja til, når de får besøg af WelFur-konsulenter.

WelFur er et system og en international dyrevelfærdscertificering til at måle og dokumentere dyrenes velfærd, og det er baseret på mere 30 års forskning. I 2017 begyndte dyrevelfærdscertificeringen for alle gårde, og fra 2020 vil de danske minkavleres auktionshus, Kopenhagen Fur, kun modtage skind fra certificerede minkfarme i Danmark og Europa.

Internationalt omfang

Projektet er i sit udgangspunkt europæisk, og derfor er det besluttet, at en pelsdyrgård skal leve op til minimumskravene i Europaråds-rekommandationen for at kunne blive omfattet. Hvis det ikke er tilfældet, kan en farm ikke blive certificeret, og dermed udelukkes man fra 2020 fra salg gennem auktionshusene. Efterlevelse af rekommandationen og god farm-management bliver betingelser for at få adgang til de vigtigste handelsplatforme for pelsskind i verden, herunder Kopenhagen Fur, der er verdens største pelsauktionshus.

FurEurope har indgået en aftale med den internationale inspektions- og certificeringsvirksomhed Baltic Control, om at forestå auditering og certificering på minkgårde i hele Europa. Virksomheden har hovedsæde i Aarhus og har kontorer i 42 lande. Baltic Control certificerer en række andre landbrugsprodukter som Dansk Kalv, Antonius-grisen og Coops nye dyrevelfærdsmærke.

Målesystem for dyrevelfærd

Siden 2009 har forskere fra syv europæiske universiteter forsket i og indsamlet viden om, hvad der er vigtigt for minkens velfærd og trivsel i forbindelse med WelFur-projektet. På dette grundlag er der udarbejdet et såkaldt målesystem med fire parametre:

God fodring
God indhusning
Dyresundhed
Hensigtsmæssig adfærd

Hvem foretager undersøgelserne?

De fire parametre i WelFur er siden 2017 anvendt af det uafhængige certificeringsfirma Baltic Control til at certificere de 3.500 europæiske pelsdyrgårde, og fra 2020 vil Kopenhagen Fur udelukkende modtage mink- og ræveskind, der er WelFur-certificerede. Hver gård får tre besøg, som ligger på tre forskellige tidspunkter af året for at måle de forskellige perioder i minkens livscyklus. Derefter skal gårdene have ét besøg om året for at opretholde certificeringen.

 

Fakta om WelFur

  • Det er pelsdyrerhvervet selv, der har taget initiativ til at få indført fagligt korrekte målemetoder som redskab til at dokumentere dyrevelfærden hos pelsdyr. Det gælder ikke mindst den høje velfærd på de danske minkgårde. 
  • WelFur certificering af dyrevelfærden i mink er anerkendt af EU-kommissionen som et ”self-regulation and co-regulation initiative”. 
  • WelFur giver et uvildigt, nuanceret og retvisende billede af dyrenes sundhed og velfærd på gården.
  • Der bliver målt og vurderet på punkter, hvor eventuelle forbedringer vil komme både minkene og avlerne til gode.
  • WelFur dokumenterer dyrenes velfærd på en måde, der er forståelig for det omgivende samfund, politikere, embedsmænd, meningsdannere og lægmænd i bred forstand.
  • WelFur-målemetoden for mink er gennemarbejdet på syv europæiske universiteter.
  • En god WelFur-score giver den enkelte avler solidt grundlag for med god samvittighed og stolthed at dokumentere høj dyrevelfærd på gården. 

 

WelFur